GDPR CLARIFICATOIN - BeeLife
255
page-template-default,page,page-id-255,edgt-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.5, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

Bu aydınlatma metni, Param logolu Beecard’a ait hizmetlerin yürütülmesi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri ortak veri sorumluları sıfatıyla Moneybee Finansal Teknoloji Anonim Şirketi (“Moneybee”) ve TURK Elektronik Para A.Ş. (“Şirket”), tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Moneybee ve Şirket birlikte “Veri Sorumluları” olarak anılacaklardır.

Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz, sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Veri İşleme amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

Müşterilere ilişkin Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi, Finansal Bilgi, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” gibi veri işleme şartları çerçevesinde, Param tarafından elektronik para kuruluşu sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmette kullanılması,

Veri Sorumluları tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi amaçlarıyla ve buna ek olarak; Finansal Bilgi, Müşteri İşlem Verisi gibi veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanılarak BDDK, TCMB ve MASAK gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi, Finansal Bilgi Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Moneybee internet sitesi veya uygulaması üzerinden yahut Şirket internet sitesi üzerinden iletişim formu/kampanya formu/başvuru formu veya Moneybee’nin ve Şirket’in call center merkezi vasıtasıyla toplanarak otomatik veya telefon kaydı alınması yollarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, Veri Sorumluları tarafından sunulan hizmetler çerçevesinde, talep edilmiş olunan evraklar, formlar ve dokumanlar aracılığıyla; yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

● Yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
● Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
● Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
● Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
● Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz, Veri Sorumluları tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

Kişisel verileriniz; Veri sorumlularının faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile (BDDK,MASAK,TCMB gibi denetim ve inceleme makamları), kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği mahkemelerle ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi, Finansal Bilgi, Şirket tarafından Kanun’un 8. maddesinin atıfta bulunduğu; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; BDDK, MASAK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kamu tüzel kişilerine, ana hissedarına, doğrudan/dolaylı yurt içi iştiraklerine, elektronik para ihracı faaliyetlerini yürütmek üzere, işbirliği yaptığı program ortağı Moneybee’ye; Kanun’un 8. maddesinin atıfta bulunduğu; ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanılarak söz konusu kişisel veriler, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Buna ek olarak, yukarıda sayılan kişisel veriler, Şirket’in kullandığı e-posta hizmetleri sunucuların yurt dışında olması ve Kanun’un 9. maddesinin atıfta bulunduğu; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak yurt dışına aktarılmaktadır.

İlaveten, veri sorumlusu Moneybee tarafından tarafınıza e-para ve ödeme hizmeti sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 8. Maddesinin atıfta bulunduğu “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak gerekli görüldüğü hallerde özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verileriniz diğer veri sorumlusu olan Şirket ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca, Veri Sorumluları Şirket ve Moneybee tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, kampanyalara katılımın artırılması, reklam öncesi ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar kapsamında ve bu amaçla ilgili kişinin açık rızası alınması şartıyla Şirket tarafından bu iş için hizmet veren üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Sadece Moneybee için geçerli olmak üzere, sunulan hizmetlerin amacı doğrultusunda ifa yardımcılarımız ve iş ortaklarımıza, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Öncelikli olarak Moneybee’ye başvuruda bulunulması gerekmektedir. Veri sorumluluğunun ortaklığına binaen Moneybee tarafına gelen taleplerin Şirket’in veri işleme alanı ile örtüşmesi halinde Şirket’e bildirimde bulunmaktadır.
Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
İnternet sitemizde (https://beelife.tech) yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. Medipol Universitesi Apt. No: 19 /1/1 BEYKOZ/ISTANBUL” adresine gönderebilirsiniz.
TURK Para için 0871053107900001 Mersis No’lu TURK Elektronik Para A.Ş.’nin Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2405 Sokak No: 5 ÇANKAYA/ANKARA adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta aracılığıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.
Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

MONEYBEE FINANSAL TEKNOLOJI ANONIM ŞİRKETİ
İLETİŞİM
Adres: “Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. Medipol Universitesi Apt. No: 19 /1/1 BEYKOZ/ISTANBUL
Telefon : 0 (850) 455 37 37
E-Posta Adresi :[email protected]